วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ไวยากรณ์จีน
คุณมาจากไหน  你从哪来?

A:你好!
   Nǐ hǎo!
   หนี ห่าว
   สวัสดีครับ
B:你好!
    Nǐ hǎo!
    หนี ห่าว
    สวัสดีครับ
A:你好吗?
    Nǐ hǎo ma?
    หนี ห่าว มะ
    คุณสบายดีไหมครับ
B:我很好,你呢?
    Wǒ hěn hǎo, nǐ ne?
    หว่อ เหิน ห่าว  หนี่เนอ
    ฉันสบายดี คุณล่ะครับ
A:我也很好。
   Wǒ yě hěn hǎo,
   หว่อ เหย่ เหินห่าว
   ฉันก็สบายดี
B:你来自哪里?
    Nǐ lái zì nǎlǐ?
    หนี่ ไหล จื้อ หนาหลี่
    คุณมาจากที่ไหน
A:我来自加利福尼亚州。
    Wǒ lái zì jiālìfúníyǎ zhōu.
    หว่อ ไหล จื้อ เจียลี่ฝูหนีหย่า โจว
   ฉันมาจากแคลิฟอเนีย
B:见到你很高兴
    Jiàn dào nǐ hěn gāoxìng.
    เจี้ยน เต้า หนี่ เหิน เกาซิ่ง
    ยินดีมากที่ได้ร้จักคุณ
A:见到你也很高兴。
    Jiàn dào nǐ yě hěn gāoxìng.
    เจี้ยน เต้า หนี เหย่ เหิน เกา ซิ่ง
    ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกัน


บ้านคุณอยู่ที่ไหน

A:你家在哪里?
    Nǐjiā zài nǎr  lǐ
    หนี่ เจีย จ้าย หน่า หลี่
    บ้านของคุณอยู่ที่ไหน
B:我家在清迈。
   wǒ jiā zài Qīng mài
   หว่อ เจีย จ้าย ชิงม่าย
   บ้านของฉันอยู่เชียงใหม่
A:清迈是在北部是吧?
   Qīngmài shì zài běi bù shì ba?
   ชิงม่าย ซื่อ จ้าย เป่ยปู้ ซื่อ ปา
   เชียงใหม่อยู่ทางภาคเหนือใช่ไหม
B:是的。
   Shì de
   ซื่อเตอ
   ใช่แล้ว

》》ศัพท์น่ารู้
清迈  Qīngmài เชียงใหม่
北部  běi bù     ภาคเหนือกินข้าวหรือยัง

A:你吃饭了吗。
    nǐchīfànlema
    หนี่ ชือ ฟ่าน เลอ มะ
    คุณกินข้าวแล้วหรือยัง
B:我还没吃,你呢?。
    Wǒháiméiyǒuchī  nǐne
    หว่อ ไห เหมย ชือ หนี่ เนอ
    ฉันยังไม่ได้กินข้าว คุณล่ะ
A:我也还没吃。
    wǒyěháiméichī
    หว่อ เหย่ ไห เหมย ชือ
    ฉันก็ยังไม่ได้ทานข้าว
B:那我们一起去吃饭吧。
    nàwǒmenyìqǐqùchīfànbā
    น่า หว่อ เมิน อี้ ฉี่ ชู่ร์ ซือ ฟ่าน ปะ
    งั้นเราไปทานข้าวด้วยกันนะ

》》คำศัพท์ น่ารู้
         chī     กิน
一起     yìqǐ   ด้วยกัน

คุณจะไปไหน

A:你到哪里去?
    Nǐ dào nǎlǐ qù?
    หนี่ เต้า หนา หลี่ ชู่ร์
    คุณจะไปที่ไหน
B:我到市场去。
    Wǒ dào shìchǎng qù
    หว่อ เต้า ซื่อ ฉ่าง ชูร์
    ฉันจะไปตลาด
A:你去做什么?
    Nǐ qù zuò shénme?
    หนี่ ชูร์ จั้ว เสิน เมอ
    คุณไปทำอะไร
B:我去买东西。
    Wǒ qù mǎi dōngxi.
    หว่อ ชู่ร์ หม่าย ตง ซิ
    ฉันไปซื้อของ
A:你跟谁去?
    Nǐ gēn shuí qù?
    หนี่ เกิน เสย ชูร์
    คุณไปกับใคร
B:我一个人去。
    Wǒ yīgè rén qù
    หว่อ  อี๋ เก้อ เหริน ชู่ร์
    ฉันไปคนเดียว

 》》คำศัพท์น่ารู้
东西     dōngxi       ของ,สิ่งของ
市场     shìchǎng   ตลาด
哪里     nǎlǐ            ที่ไหน
         mǎi            ซื้อร้านค้า


คำศัพท์            百货商店
金行
小摊子
眼镜店
书店
超级市场
饭馆       
集市
咖啡店
糖果店
玩具店
药房
洗衣店
杂货店
文具店ฤดูกาล 季节

ฤดู                              พินอิน                      คำอ่านภาษาไทย             ความหมาย

季节                         jì jié                           จี้เจี๋ย                                   ฤดูกาล
冬天/冬季                dōng tiān/dōng jì       ตงเทียน/ตงจี้                     ฤดูหนาว
秋天/秋季               qiū tiān/qiū             ชิวเทียน/ชิวจี้                     ฤดูใบไม้ร่วง
夏天/夏季               xià tiān/xià jì             เซี่ยเทียน/เซี่ยจี้                  ฤดูร้อน
春天/春季               chūn tiān/chūn jì        ชุนเทียน/ชุนจี้                    ฤดูใบไม้ผลิ
雨季                         yǔ                           หยู่จี้                                      ฤดูฝน

***汉语拼音 hànyŭ pīnyīn ฮั่นอวี่ พินอิน
สัทอักษรภาษาจีน (พินอิน )
               เนื่องจากตัวอักษรจีนเป็นตัวอักษรที่มาจากภาพวาดและวิวัฒนาการเรื่อยมาจนเป็นตัวอักษรจีนในปัจจุบัน โดยแต่ละขีด แต่ละเส้นของตัวอักษรจีนไม่สามารถนำมาผสมกันแล้วออกเสียงเป็นภาษาจีนได้ ด้วยเหตุนี้เองเราจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ระบบการออกเสียงสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน拼音) ซึ่งได้ดัดแปลงมาจาก International Phonetic Alphabets เพื่อช่วยในการอ่านออกเสียงตัวอักษรจีนนั้น ๆ หากเทียบกับภาษาไทยแล้ว ระบบสัทอักษรจีนหรือพินอินนั้นมิได้ยากอย่างที่คิดเลย ภาษาไทยเรามีพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ สัทอักษรจีนก็มีเช่นกัน


》》声母 shēngmŭ เซิงหมู่ พยัญชนะบ้านคุณอยู่ที่ไหน
       
1. พยัญชนะต้นของภาษาจีนมี 21 เสียง
           
b (ปัว / ปอ)         p (พัว / พอ)             m (มัว / มอ)             f (ฟัว / ฟอ)
           d (เตอ)               t (เธอ)                     n (เนอ)                   l (เลอ)    
           g (เกอ)               k (เคอ)                    h (เฮอ)                   j (จี)     
           q (ชี)                  x (ซี)                       z (จือ)                    c (ชือ)
           s (ซือ)               zh (จรือ)                   ch (ชรือ)                 sh (ซรือ)        r (ยรือ)
        หมายเหตุ     zh    ch    sh    r ให้ออกเสียงโดยยกปลายลิ้นขึ้นแตะบริเวณเพดานปาก ในการสะกดเสียงอ่านแบบไทยนั้น ผู้เขียนได้เลือกอักษร เป็นตัวแทนการออกเสียงยกลิ้นขึ้น มิได้หมายถึงให้สะกดเป็น จะ-รือ   ชะ-รือ   ซะ รือ   ยะ-รือ แต่ให้ออกเสียงควบกัน
      2. พยัญชนะต้นกึ่งสระมี 2 เสียง คือ
        y (i อี)   และ   w (u อู)


》》韵母 yùnmǔ อวิ้นหมู่ สระ แบ่งออกเป็นสระเดี่ยว และสระผสม ดังนี้
       
1. 单韵母 dān yùnmǔ ตาน อวิ้นหมู่ สระเดี่ยว มี 6 เสียง ดังนี้
       
    a (อา)      o (โอ)       e (เออ)        i (อี)         u (อู)       ü ( อวี)
** สระ ü จะออกเสียงสระ u (อู) ควบกับ สระ i (อี) ( u + i ) โดยจุดสองจุดที่อยู่ด้านบน u เท่ากับสระ i นั่นเอง
       หมายเหตุ บางตำรากล่าวถึงสระเดี่ยวไว้ว่ามี 8 เสียง ดังนี้
      a (อา)       o (โอ)      e (เออ)      i (อี)        u (อู)       ü ( อวี)       ê (เอ)      er (เออร)


2. 双韵母 shāung yùnmǔ ซวง อวิ้นหมู่ สระผสม สังเกตได้ว่าการออกเสียงสระผสม จะเกิดจากเทคนิคการลากเสียงของสระแต่ละเสียงมาชนกัน

 *******************************************

     a (อา) + o (โอ) = ao (อาว)           i (อี) + u (อู) = iu (อิว)           e (เออ) + i (อี) = ei (เอย)

     a (อา) + i (อี) = ai (ไอย)               u (อู) + i (อี) = ui (อุย)           o (โอ) + u (อู) = ou(โอว)

     u (อู) + o (โอ)= uo (อัว)                u (อู) + a (อา)= ua (อวา)   เป็นต้น

       หากสระ e (เออ) ตามท้ายสระตัวอื่นจะออกเสียงเป็นสระ ê (เอ) ไวยากรณ์จีน

量词:คำลักษณนาม                   


标点符号:เครื่องหมายวรรคตอน


常见问题: คำถามที่พบบ่อย


生词   shēngcí   คำศัพท์

1.                        měi          (เหม่ย)              ทุก ๆ
2.   早上       zăoshàng  (จ่าวซ่าง)                ตอนเช้า

ตัวอย่าง       我每天早上不吃饭。    
wŏ měi tiān zăo shàng bù chī fàn.
ทุกวันตอนเช้าฉันไม่กินข้าว

3.              bàn       (ปั้น)                     ครึ่ง

ตัวอย่าง       我等你半天你没来。
wŏ děng nĭ bàn tiān nĭ méi lái.
ฉันรอเธอครึ่งวันเธอก็ไม่มา

现在七点半。
xiànzài qī diăn bàn.
ตอนนี้ 7 โมงครึ่ง

4.   起床     qĭchuáng (ฉี่ฉวง)        ลุกขึ้นจากเตียง / ตื่นนอน

ตัวอย่าง       我每天早上六点半起床。    
wŏ měitiān zăoshàng liù diăn bàn qĭ chuáng.
ฉันตื่นนอนทุกวันตอนเช้าตอนหกโมงครึ่ง

5.   早饭        zăofàn   (จ่าวฟ่าน)       อาหารเช้า/ข้าวเช้า
午饭         wŭfàn      (อู่ฟ่าน)           อาหารกลางวัน/ข้าวเที่ยง
晚饭         wănfàn    (หว่านฟ่าน)      อาหารเย็น / ข้าวเย็น

ตัวอย่าง       早饭吃好,午饭吃饱,晚饭吃少。    
  zăofàn chī hăo, wŭfàn chī băo, wănfàn chī shăo.
 ข้าวเช้ากินให้ดี(เลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์) ข้าวเที่ยงกินให้อิ่ม ข้าวเย็นกินให้น้อย

6.   以后      yĭ hòu        (อี่ โฮ่ว)       1. อีกหน่อย... 2. หลังจาก......

ตัวอย่าง       中午不吃饭,以后会怎样?     
zhōngwŭ bù chī fàn, yĭhòu huì zěnyàng?
ตอนเที่ยงไม่กินข้าว อีกหน่อยจะเป็นยังงัย
吃饭以后为什么会困?
chīfàn yĭhòu wèi shénme huì kùn?
หลังจากทานข้าวทำไมถึงง่วงนอน

7.            chà    (ฉ่า)               ขาดอีก / ช้าอีก (กรณีมาสาย)

8.   ()fēn(zhōng)  (เฟิน(จง))   นาที

ตัวอย่าง     差十分钟八点。     
chà shí fēn zhōng bā diăn.
ขาดอีก 10 นาที 8 โมง / อีก 10 นาที 8 โมง
差两分钟就迟到了。    
chà liăng fēn zhōng jiù chídào le.
ช้าอีก 2 นาทีก็สายแล้ว

9.   上课        shàngkè  (ซ่างเค่อ)      เข้าเรียน / เรียน(หนังสือ)

ตัวอย่าง       学生上课的时候,经常睡觉,该怎么办?
xuéshēng shàngkè de shíhòu, jīngcháng shuìjiào gāi zěnme bàn?
ขณะที่นักเรียนเข้าเรียน มักจะนอนหลับ ควรทำอย่างไหร่
 我在家上课。
wŏ zài jiā shàng kè.
ฉันเรียน(หนังสือ) อยู่ที่บ้าน

10.             jié (เจี๋ย)            คาบ (คาบเรียน)

ตัวอย่าง        今天我上了三节课。
jīntiān wŏ shàng le sān jié kè.
วันนี้ฉันเข้าเรียน(ไปแล้ว) 3 คาบ

11.   教室               jiàoshì    (เจี้ยวซื่อ)      ห้องเรียน

ตัวอย่าง        八点半我去教室。
bā diăn bàn wŏ qù jiàoshì.
แปดโมงครึ่งฉันไปห้องเรียน

12.   操场      cāochăng  (เชาฉ่าง)       สนามกีฬา

13.   锻炼      duànliàn   (ต้วนเลี่ยน)     ฝึกฝน / ออกกำลัง
  身体      shēntĭ       (เซินถี)           ร่างกาย/กาย

ตัวอย่าง        四点我去操场锻炼身体。
sì diăn wŏ qù cāochăng duànliàn shēntĭ.
4 โมงฉันไปสนามกีฬาออกกำลังกาย

  14.  洗澡   xĭ zăo   (สี จ่าว)          อาบน้ำ
                xĭ          (สี่)                 ล้าง

ตัวอย่าง        你洗澡的时候喜欢唱歌吗?
nĭ xĭzăo de shíhòu xĭhuān chàng gē ma?
ตอนที่เธออาบน้ำชอบร้องเพลงมั้ย(เธอชอบร้องเพลงตอนอาบน้ำมั้ย)

  15.  然后   ránhòu  (หยาน โฮ่ว)     หลังจากนั้น
ตัวอย่าง       晚上我做练习,然后看看电视。
wănshàng wŏ zuò liànxí, ránhòu kànkàn diànshì.
ตอนเย็นฉันทำแบบฝึกหัด หลังจากนั้นดูทีวี

16. 睡觉    shuìjiào  (ชุ่ยเจี้ยว)     นอนหลับ/นอน

ตัวอย่าง       你几点睡觉?
nĭ jĭ diăn shuì jiào?
เธอนอนตอนกี่โมง

   17.          pá (ผา)         ปีน

ตัวอย่าง       你要爬上去吗?
nĭ yào pá shàng qù ma ?
เธอจะปีนขึ้นไปหรอ

   18.          men (เมิน)             พวก
         我们      wŏmen (หว่อเมิน)  พวกเรา
        你们       nĭmen (หนี่เมิน)      พวกเธอ
        他们       tāmen (ทาเมิน)      พวกเค้า
        她们       tāmen (ทาเมิน)      พวกหล่อน

19.        shān  (ซาน)           ภูเขา

ตัวอย่าง       明天我们要去爬山。
míngtiān wŏmen yào qù pá shān.
พรุ่งนี้พวกเราจะไปปีนเขา

20. 年级    nián jí  (เหนียน จี๋)       ชั้นปีที่....

ตัวอย่าง       我现在是大学三年级。
wŏ xiànzài shì dàxué sān nián jí.
ตอนนี้ฉันเป็นนักศึกษาปีที่ 3
  น้อง ๆ มีเวลาลองเข้าไปศึกษาศัพท์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลำดับการศึกษาได้ที่ลิงค์นี้น่ะค่ะ
http://www.jiewfudao.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538714728

21. 出发    chūfā  (ชูฟา)          ออกเดินทาง

ตัวอย่าง       明天你几点出发?
míngtiān nĭ jĭdiăn chū fā?
พรุ่งนี้เธอออกเดินทางตอนกี่โมง

22.        qián  (เฉียน)            ข้างหน้า,หน้า

23. 集合    jíhé   (จี๋เหอ)            รวมตัว/รวมกัน

ตัวอย่าง       明天七点在楼前集合上车。
míngtiān qī diăn zài lóu qián jí hé shàng chē.
พรุ่งนี้ 7 โมงรวมตัวกันที่หน้าตึก(เพื่อ)ขึ้นรถ
今天晚上八点在门前见。
 jīntiān wănshàng bā diăn zài mén qián jiàn.
วันนี้ตอน 2 ทุ่ม เจอกันที่หน้าประตู

24.        kè   (เค่อ)            15 นาที เท่ากับ 1

ตัวอย่าง       我晚上十点一刻睡觉,早上六点三刻起床。
wŏ wănshàng shí diăn yí kè shuìjiào, zăoshàng liù diăn sān kè qĭchuáng.
ฉันนอนตอน 4 ทุ่ม 15 นาที ตื่นนอนตอนเช้า 6โมง45 นาที

25. 上车    shàngchē   (ซ่างเชอ)     ขึ้นรถ

ตัวอย่าง       等等我!!我还没有上车。
děng děng wŏ!! wŏ hái méiyŏu shàng chē.
รอฉันด้วย ฉันยังไม่ได้ขึ้นรถ
下车   xià chē   (เซี่ยเชอ)         ลงรถ
ตัวอย่าง       开门我要下车!
kāi mén wŏ yào xià chē!
เปิดประตู ฉันจะลงจากรถ

26. 准时    zhŭnshí   (จุ่นสือ)           ตรงต่อเวลา/ตรงเวลา

ตัวอย่าง       7点钟见吧,我准时到。
nà qī diăn zhōng jiàn ba, wŏ zhŭn shí dào.
งั้น 7 โมงเจอกัน ฉันถึงตรงเวลา

27.        dài   (ไต้)    พก/สวม/พา(พาไป)

ตัวอย่าง       我每天都带帽子睡觉。
 wŏ měitiān dōu dài mào zi shuì jiào.
ผมสวมหมวกนอนทุกวัน
中午不回来,你要带午饭。
 zhōngwŭ bù huí lái, nĭ yào dài wŭ fàn.
ตอนเที่ยงไม่กลับมา เธอต้องพกอาหารกลางวัน(ไปด้วย)น่ะ
他带我去见他的朋友。
tā dài wŏ qù jiàn tā de péngyou.
เค้าพาฉันไปเจอเพื่อนของเค้า

专名 zhuān míng ชื่อเฉพาะ
 山本       Shānběn  (ซานเปิ่น)          Yamahon (ชื่อคนญี่ปุ่น)